top of page

תקנון המועצה הציבורית לעיתונות

עודכן לאחרונה ב- 02/04/23

 

סעיף הצהרתי

 

המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה קמה כדי לפעול לשימור חופש העיתונות בישראל ועצמאות העיתונאים וכלי התקשורת. עיתונות עצמאית וחופשית היא תנאי יסוד שבלעדיו לא יכולה להתקיים מדינה דמוקרטית. חופש הביטוי ושוק הדעות הפתוח תלוי תלות מוחלטת בקיומה של עיתונות עצמאית ובשמירה על חופש העיתונות.


מועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה תפעל להפצה והסברה של חשיבות השמירה על חופש העיתונות ושל תקנון האתיקה של העיתונאים, וייסוד בית דין לאתיקה, אליו ניתן לפנות בתלונה בגין עבירות אתיקה של עיתונאיות ועיתונאים.


המועצה תפעל בשקיפות מלאה, הן בדיוני המליאה והן בדיוני בית הדין לאתיקה. כל אלה כדי להפוך את הציבור לשותף מעורב, כדי לחזק את אמון הציבור במקצוע העיתונות וכדי לחזק את העיתונות האחראית בישראל. במועצה יהיו חברים נציגי עיתונאים, נציגי מו״לים ונציגי ציבור.

 

מטרות המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה

 1. לקיים גוף מקצועי וציבורי שפועל למען הציבור ומופקד על ערכי העיתונות המקצועית, זכות הציבור לדעת, חופש הביטוי, המידע והעיתונות על רקע תפקידה המרכזי של העיתונות בחברה דמוקרטית בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

 2. לאמץ, לקבוע, לנסח, לשנות ולעדכן כללי אתיקה, הנחיות, המלצות, תבחינים והצעות לעבודה עיתונאית ותקשורתית ראויה.

 3. לפעול לחיזוק העשייה העיתונאית בכלל המדיות והמופעים, תוך הקפדה על חופש העיתונות ואמות מידה מקצועיות, אחראיות ואתיות ראויות ועדכניות.

 4. להפעיל בית דין לאתיקה שיהווה כתובת לתלונות הציבור על התנהלויות לא אתיות של מערכות עיתונאיות ועיתונאים.

 5. לקיים זירת דיונים בנושאי אתיקה, עשייה עיתונאית, חופש עיתונות ותופעות וסוגיות בעלות משקל וחשיבות לעשייה העיתונאית והתקשורתית.

 6. לקדם אוריינות, השתלמות ולימוד מתמידים בתחום מקצוע העיתונות – בין אם של קהילת העיתונאים והעוסקים בעשיה עיתונאית ותקשורתית לרבות בעלים ומנהלים ובין אם בקרב הציבור הרחב על חלקיו השונים.

 7. לפעול ליצירת איזון בין ערכי יסוד שונים ובהם כבוד האדם, פרטיות, חירות ושאר ערכים מוגנים, לבין ערכי הביטוי, המידע והעשייה העיתונאית.

 8. לפעול כשומר סף ציבורי בסוגיות ובמסגרת דיונים ציבוריים בהליכי חקיקה, אסדרה ותקינה ובהליכים משפטיים, מעין שיפוטיים, טריבונלים או פורומים ציבוריים. להציג במסגרות אלו עמדות מקצועיות שתכליתן להגן, לשמר ולקדם את חופש העיתונות בישראל, האתיקה העיתונאית, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת

סמכויות המועצה

 1. לקיים דיונים בנושאים הנובעים מתוך מטרותיה ולקבוע מדיניות

 2. לעדכן את תקנון האתיקה

 3. לבחור יו״ר לכל אחד מהדיונים

 4. לקבוע סדרי עבודה

 5. לקבוע את מספר חברי המועצה, אורך קדנציה של חברים במועצה ובבית הדין לאתיקה, ושירות מקסימום

 6. לקבוע דמי חבר לגופים וארגונים החברים במועצה

 7. להחליט על מפתח ייצוג לגופי תקשורת ולארגוני עיתונאים

 8. למנות נושאי משרה במועצה

 9. לקבל החלטות בקשר לשינוי בתקנון המועצה

 10. להוציא ניירות עמדה, המלצות אתיות ממוקדות לאירועים או מצבים קונקרטיים

 11. לייצג את חופש העיתונות ואת הקוד האתי של העיתונאים בפני פורומים שונים של מקבלי החלטות (ועדות כנסת, או ועדות של רשויות המדינה)

 12. לייצג את חופש העיתונות והאתיקה העיתונאית בהליכים משפטיים לפי החלטת המליאה. 

חברות במועצה

 1. המועצה תקים ועדת חברים, מבין חברי המליאה, שיקבעו קריטריונים ויאשרו קבלת חברים חדשים למועצה

 2. ארגוני עיתונאים, ככל שהם ארגון יציג של עיתונאים בכלי תקשורת, יהיו חברים במועצה בכפוף למפתח ייצוג שייקבע על ידי מליאת המועצה. ארגוני העיתונאים יקפידו לייצג גם את העיתונאים המאוגדים וגם את העיתונאים והעיתונות העצמאית.

 3. נציגי ציבור בהתאם למפתח ייצוג שייקבע על ידי המליאה

 4. כל חבר מועצה יצהיר על ניגוד עניינים עם כניסתו לתפקיד.

 5. המועצה תדאג שבמליאה יהיה ייצוג מגדרי, לאומי, אתני של הקהילות השונות בחברה הישראלית.

 6. עם הפיכתה לעמותה, תקבע המועצה מנגנונים שקופים לבחירת נציגי ציבור למועצה.

 7. לא ישמש חבר מועצה מי שהורשע בעבירה פלילית מליאת המועצה

מליאת המועצה

חברי המועצה הראשונים יהיו חברי המועצה המכוננת. הם ישמשו חברי מועצה לפרק הזמן הדרוש להקמת המועצה, ולתקופת הפעילות הראשונה שלה, עד לביסוסה כיישות ציבורית מוכרת, ועד להחלטה על כינון.

ישיבות המועצה

 1. מליאת המועצה תתכנס אחת לרבעון -ארבע פעמים בשנה -בתאריכים שייקבעו מראש על ידי המליאה. בשאיפה שהכינוסים יהיו פנים אל פנים, ויתקיימו בזום רק במקרים שלא ניתן יהיה לקיימם פיסית.

 2. כל חבר מועצה רשאי.ת להציע נושא לדיון בישיבה, בכפוף להעברת חומרי קריאה רלוונטיים ו/או הסבר מנומק להעלאת הנושא לשאר חברי המועצה

 3. המליאה תתכנס במועדים נוספים בהתאם לצורך, או לאירועים אקטואליים שיחייבו התיייחסות של המועצה.

 4. החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות. ההחלטות יפורסמו באתר המועצה ויהיו פתוחות לציבור.

שקיפות

 1. פרוטוקולים של החלטות המועצה יפורסמו באתר המועצה ויהיו שקופים לציבור

 2. פרוטוקולים והחלטות של החלטות בית הדין לאתיקה יפורסמו באתר המועצה ויהיו שקופים לציבור.

בית הדין לאתיקה

במסגרת המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה, יוקם בית דין לאתיקה, שתפקידו לקיים דיונים, לשמוע תלונות ולקבל החלטות בקשר לפגיעה בחופש העיתונאי ולעבירות אתיות של כלי תקשורת ו/או עיתונאים. בית הדין לאתיקה יפעל בהתאם לנהלי הפעלת בית הדין המצורפים למסמך זה.

צוות היגוי

למועצה הקיימת יש ועדת היגוי, שבה חברים מקימי המועצה: נציגי ארגון העיתונאים והעיתונאיות במועצה ביחד עם ד״ר תהילה שוורץ אלטשולר ועו״ד אלעד מן. ועדת ההיגוי תשמש בתקופת ההרצה בתפקיד ועד מנהל של המועצה. צוות ההיגוי ינהל את ענייני המועצה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה למליאה עצמה, או למוסד אחר במועצה.

bottom of page