top of page

החלטות

בית הדין לאתיקה של המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה אחראי לדון בתלונות נגד עיתונאים וכלי תקשורת. לבית הדין יש הרכבים שונים, שבהם מכהנים עיתונאים ונציגי ציבור, אשר ממונים על יד המועצה. החלטות בית הדין יפורסמו באתר המועצה. עוד על נהלי העבודה של בית הדין ניתן לראות בתקנון בית הדין באתר זה.
ניתן לאתר החלטות עבר באמצעות סינון וחיפוש במאגר החלטות המועצה

איתור תלונה

סנן
bottom of page