top of page

בית הדין

איך להגיש תלונה

  •  כל אחד ואחת זכאים להגיש תלונה למועצה הציבורית לעיתונות ואתיקה, בנוגע להפרה של תקנון האתיקה, שהם סבורים שנעשתה על ידי עיתונאי.ת או על ידי גוף תקשורת. 

  •  התלונה תוגש בהתאם לנוהל בית הדין לאתיקה. על התלונה לכלול שם ופרטי התקשרות של מגיש.ת התלונה (מספר טלפון וכתובת דוא"ל).  

  •  כל אחד ואחת זכאים להגיש תלונה למועצה הציבורית לעיתונות ואתיקה, בנוגע להפרה של תקנון האתיקה, שהם סבורים שנעשתה על ידי עיתונאי.ת או על ידי גוף תקשורת. 

  •  התלונה תוגש בהתאם לנוהל בית הדין לאתיקה. על התלונה לכלול שם ופרטי התקשרות של מגיש.ת התלונה (מספר טלפון וכתובת דוא"ל).  

  •  מומלץ להגיש תלונה למועצה רק לאחר פניה ישירה לעיתונאי.ת או לכלי התקשורת לקבלת תגובתם. לאחר שפונים לקבלת תגובה מטעם העיתונאי.ת או כלי התקשורת, עדיף לפרט בטופס הגשת התלונה מתי נשלחה הפנייה ולאן (במקרה שלא התקבלה כל תגובה) או לצרף את התגובה במלואה.

  •  חשוב לנסח את התלונה בתמציתיות ובאופן בהיר ולצרף אליה מסמכים, קישורים ופרסומים או כל ראיה אחרת שיכולים לסייע לבירורה באופן יסודי.

  •  אם קיים חשש  לניגוד עניינים של מי מבעלי התפקידים המטפלים בתלונה במועצה או בבית הדין, יש לפרט חשש זה בתלונה.  

אנא מלאו את התלונה בטופס הבא
שדות המסומנים ב * הינם חובה

העלאת מסמכים
העלאת תמונות

יש להמתין להעלאת הקבצים לפני טעינת קבצים נוספים

מומלץ לצרף לתלונה גם את הפניה שנעשתה לגוף התקשורת ותגובתו במידה ונמסרה

חברי בית הדין

החלטות

בית הדין לאתיקה של המועצה הציבורית לעיתונות ולאתיקה אחראי לדון בתלונות נגד עיתונאים וכלי תקשורת. לבית הדין יש הרכבים שונים, שבהם מכהנים עיתונאים ונציגי ציבור, אשר ממונים על יד המועצה.  החלטות בית הדין יפורסמו באתר המועצה. עוד על נהלי העבודה של בית הדין ניתן לראות בתקנון בית הדין באתר זה. ניתן לאתר החלטות עבר באמצעות סינון וחיפוש במאגר החלטות המועצה המופיע כאן

תקנון בית דין

בית הדין לאתיקה פועל בהתאם לתקנון בית הדין, כפי שפורסם בתאריך 20.02.2023. בית הדין ידון ויכריע בתלונות ובקבילות שעניינן הפרת כללי האתיקה על-ידי עיתונאי או גוף תקשורת בהתאם להגדרות והמגבלות המופיעות בתקנון. מהלך טיפול בתלונה, קבלת החלטה ופרסומה מופיע בתקנון בית הדין.

bottom of page